Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล งดให้บริหารทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคาม 2565 ถึง 25 มกราคาม 2565 phakdeehos02 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแนวทางปฎิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศข้อมูลพื้้นฐาน MOIT2-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ phakdeehos03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ phakdeehos03 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 phakdeehos03 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT1-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน phakdeehos03 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทันตกรรม รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี 2565 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก"ประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565" phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก"ประกาศนโยบาย โรงพยาบาลภักดีชุมพล" phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มการฯ)ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2564 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม)ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2564 phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน

หน้า