Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น phakdeehos01 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ phakdeehos02 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ phakdeehos03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) phakdeehos01 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) phakdeehos01 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อก12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 8-22 ก.ค.64 phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกชมรม STRONG ทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล” ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายใต้แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน phakdeehos03 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564 phakdeehos03 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564 phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ บริษัทแอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า