Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม) phakdeehos04 วัน 20 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกMOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ phakdeehos01 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกMOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 phakdeehos01 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกMOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน phakdeehos01 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกMOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน phakdeehos01 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี phakdeehos01 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 phakdeehos02 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกMOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ phakdeehos02 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกMOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน phakdeehos02 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน66 phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อก๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตัน phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน phakdeehos02 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 รอบแรกของปีงบประมาณพ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไตรมาส 3 phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 phakdeehos03 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 phakdeehos03 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี phakdeehos04 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศนโยบายอาชีวอนามัย phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการและนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 18 - 26 เม.ย.66 phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน

หน้า