Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อก4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ phakdeehos01 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกนโยบาลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม phakdeehos01 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกบริการสายด่วน ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 phakdeehos03 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องการปรับอัตราค่าบริการ phakdeehos04 เดือน 15 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos04 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป นโยบาย และยุทธศาสตร์รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos04 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน phakdeehos04 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos04 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ phakdeehos04 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos04 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos04 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ โรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า