Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ บริษัทแอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น phakdeehos06 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเรื่องการประเมินผลข้าราชการประจำปี 2563 phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขออนุญาตประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 phakdeehos07 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 phakdeehos08 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ phakdeehos08 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค phakdeehos09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด phakdeehos09 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 phakdeehos09 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ เครื่อง phakdeehos010 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า