Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562 phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเข้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงสร้างการบริหารในโรงพยาบาล phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุม รักษ์ความโปร่งใส ใส่ใจโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกภาพกิจกรรมให้ความรู้วินัยและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนงานโครงการปี 2562 phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อก สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกstroke โรคหลอดเลือดสมอง phakdeehos02 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos02 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน2อัตรา phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกข่าวประชาสัมพันธ์ phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกพญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุข รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ถึงวันที่ 20 ก.พ.62 phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล.รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายวัน) phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน

หน้า