Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกKM โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos03 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 9-10 เมษายน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ภักดีชุมพล จัดทำโครงการ ซ้อมแผนรับอุบัตเหตุหมู่และสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ2561 phakdeehos03 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ภักดีชุมพล จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสื่อประชาสัมพันธ์ รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่การดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แม่ลูกผูกพันฉลาดสมบูรณ์ phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเยี่ยมหลังคลอด บ้านเจาทอง บ้านห้วยหินฝน โครงการ มหัศจรรย์1000วัน มอบกล่องรับขวัญให้มารดาหลังคลอด phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interrest) โรงพยาบาลภักดีชุมพลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2561 phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศ ติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ จาก สสจ.ชัยภูมิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อก19 มค.61 ทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (สสจ.ชัยภูมิ) ออกตรวจสอบภายในอำเภอภักดีชุมพล phakdeehos03 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 phakdeehos03 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations21-22 ธันวาคม 2560 phakdeehos03 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos03 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อก10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ phakdeehos03 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลภักดีชุมพล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ phakdeehos03 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อก1 ธันวาคม วันเอดส์โลก phakdeehos03 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกีฬาประเพณีสาธารณสุข โซนใต้ครั้งที่ 31 คันฉูเกมส์ phakdeehos03 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ phakdeehos03 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ phakdeehos03 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต phakdeehos04 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 phakdeehos04 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก24 กันยายน วันมหิดล phakdeehos04 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สืบสานปรัชญาของพ่อสานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สิงหาคม-กันยายน2560 phakdeehos04 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่31สิงหาคม2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล รพ.สต ลาดชุมพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง ร่วมรับการประเมิน ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ตำบลสูงดีสมส่วน รพ.สต.อนามัยแม่และเด็กและศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ phakdeehos04 ปี 1 เดือน ก่อน

หน้า