ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร

(Covid Free Setting) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล งดให้บริหารทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคาม 2565 ถึง 25 มกราคาม 2565

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล งดให้บริหารทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคาม 2565 ถึง 25 มกราคาม 2565 

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแนวทางปฎิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแนวทางปฎิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศข้อมูลพื้้นฐาน MOIT2-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ

ประกาศข้อมูลพื้้นฐาน MOIT2-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

MOIT1-2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในปีที่ผ่านมา

MOIT1-1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT2-1.2-แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลนโยบายผู้บริหาร

MOIT2-1.3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงสร้าง

MOIT2-1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

MOIT2-1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

MOIT2-1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT2-1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

MOIT2-1.8-แบบฟอร์มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

MOIT2-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT2-3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

MOIT2-4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT2-5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT2-6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

MOIT2-7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

MOIT2-8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2-9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

MOIT2- 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

MOIT2-11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT2-12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2-13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2-14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2- 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2-16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2-17ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ