ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยายาลภักดีชุมพล เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยายาลภักดีชุมพล มีความประสงค์ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ

โรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติ

การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ