ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน

เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร)

 วันที่รับสมัคร วันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :

กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ