บล็อก

Delsnet สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ delphi

สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ delphi

 

*เปิดอบรมทั้งแบบมาเรียนในClass และเรียนแบบ ออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ delsnet.co.th

*สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ database, client/sever,cg desktop,cg mobile ,android ,iOS,uniGUI desktop,uniGUI mobile, intrawe bootstrab

4H-success delph,Server เป็น Linux,เขียนแอพเช็คสถานคิว,REST API-JSON,mormot,สร้างรายงาน (report builder)

 

บริการของเรา :

รูปภาพของ phakdeehos

KM โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

KM โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซ์้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม

เนื่องด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซ์้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 760,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดการสอบราคาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ดังรายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก