ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการสารสนเทศเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้าน คปสอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗