๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

รูปภาพของ phakdeehos
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
หมวดหมู่: