ประกาศข้อมูลพื้้นฐาน MOIT2-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศข้อมูลพื้้นฐาน MOIT2-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

MOIT1-2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในปีที่ผ่านมา

MOIT1-1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT2-1.2-แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลนโยบายผู้บริหาร

MOIT2-1.3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงสร้าง

MOIT2-1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

MOIT2-1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

MOIT2-1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT2-1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

MOIT2-1.8-แบบฟอร์มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

MOIT2-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT2-3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

MOIT2-4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT2-5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT2-6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

MOIT2-7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

MOIT2-8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2-9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

MOIT2- 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

MOIT2-11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT2-12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2-13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2-14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2- 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2-16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2-17ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 

หมวดหมู่: