ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA.แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

 

หมวดหมู่: