วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 คณะผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 พญ.ศรัญญา พันธ์ทอง นายแทพย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

และคณะผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภักดีชุมพล

หมวดหมู่: