ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สอบราคาซื้อครภัณฑ์ทางการแพทย์

         ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการดังต่อไปนี้

๑.  เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ชนิดติดผนัง จำนวน  ๑  เครื่อง

๒.  ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้  จำนวน  ๑  ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซ์้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม

เนื่องด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซ์้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 760,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดการสอบราคาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรงพยาบาลภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

เนื่องด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตามรายการดังนี้

         - รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน     จำนวน  ๑  คัน
           ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง