กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดโครงการจัดหาเครือ่งช่วยความพิการและอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปี 2565

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: