แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

รูปภาพของ phakdeehos

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: